เลือกผู้ว่าฯ กทม.

posted on 04 Oct 2008 04:17 by kaze in Event

5 ตุลานี้ เวลา 8.00-15.00 ก็จะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แล้ว ตามโพลมี 4 คนที่เป็นตัวเก็งที่มีโอกาส
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เปลี่ยนหน้าที่ ผู้ดูแลการเลือกตั้งจาก ปลัดกรุงเทพมหานคร มาเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งแรกที่มีการแจกใบเหลืองใบแดง

 

ผู้ว่าฯ ทำอะไรได้บ้าง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฏหมาย
 2. สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ประธานที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ
 4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
 5. วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
 7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฏหมายอื่น ๆ
 8. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 

งบประมาณของกทม.
ตามระเบียบการจัดทำงบประมาณ จะทำก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ 9-10 เดิอน โดยการบริหารงบประมาณจะต้องประสานงานกับ 5 ฝ่าย คือ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ, สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร, สำนักการคลัง, กองตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน มีงบประมาณรายรับประมาณ 45,000 ล้านบาท ต่อปี รายได้ประจำที่ กทม. จัดเก็บเองส่วนใหญ่มาจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดินประมาณ 8,100 ล้านบาท และรายได้ประจำจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,000 ล้านบาท

ซึ่งงบประมาณนั้น ใช้ไปสำหรับด้านการบริหาร 9,738 ล้านบาท (เป็นงบที่ลงไปตามเขตต่างๆ ราว 1,041 ล้านบาท), ความสะอาด 7,063 ล้านบาท (ส่วนใหญ่ไปลงด้านการกำจัดขยะ กับค่าเช่ารถจัดเก็บขญะ), โยธาและจราจร 7,824 ล้านบาท (โครงการระบบขนส่งมวลชน ประมาณ 1500 ล้านบาท งานก่อสร้างและบูรณะ 1,709 ล้านบาท), การระบายและบำบัดน้ำ 3,403 ล้านบาท, การพัฒนาและบริการสังคม 7,568 ล้านบาท, ด้านสาธารณสุข 4,877 ล้านบาท และด้านการศึกษา 4,524 ล้านบาท (งบตรงนี้ลงไปยังโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกทม. ตามเขตต่างๆ แต่แยกจากงบประมาณของเขต)

เรามีข้อมูลอะไรที่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้บ้าง
ใช้การตัดสินใจด้วยสมอง หาเหตุผลและหลักการที่ใช้พิจารณาได้ ไม่ใช่ความรู้สึกว่าคนนั้นน่าจะดีเพราะอย่างนั้น น่าจะดีเพราะอย่างนี้

 • นโยบายที่นำเสนอ และสิ่งที่เค้าจะทำ - เป็นเป้าหมายที่เค้าได้ให้สัญญากับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ถ้าตั้งเป้าหมายสูงเกินความสามารถตัวเอง แล้วทำไม่ได้ถึงระดับที่น่าพอใจก็ถือว่าสอบตก
 • ผลงานการทำงาน - แสดงถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ซึ่งหลายๆ อย่างสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการทำนโยบายให้สำเร็จ ถ้าทำไม่สำเร็จ 100% ควรจะทำได้แค่ไหนถึงจะถือว่าสอบผ่าน
 • ประวัติการศึกษา - ผลการเรียนที่ดีสะท้อนถึงความรับผิดชอบ, รู้หน้าที่ของตัวเอง และส่วนนึงสะท้อนถึงความฉลาด
 • บุคลิกภาพ - ความเป็นผู้ที่สามารถประสานงาน เพราะการทำงานหลายอย่างต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ กทม. ไม่สามารถพัฒนาได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ และตัวผู้ว่าฯ เองก็ไม่ได้มีอำนาจมาพอจะไปสั่งการหน่วยงานอื่นได้

 

ที่มา
- http://th.wikipedia.org/wiki/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร
- http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok
- คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ 1
- ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551
- งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2551

Comment

Comment:

Tweet

The clients believe our resume service cause they are very trustworthy! The corporation represents resume company marvelousresume.com to fit the precise area of study you wish.

#20 By Marvelousresume company (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-04-01 03:24

On the web page of this company you will have a possibility of getting complete online essay review (best-essay-sites.com). Thus, you will come across trusty online writing services to buy academic papers at.

#19 By EssaysEmpire.com rewiew (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-26 08:56

Students try to find the dissertation reference referring to this post. If they know about your great research, they would believably order the dissertation writing.

#18 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-04-10 02:15

It is needful to finish a best level thesis writing when students are at study at the high school. Thus, your superb release about this good post will be a perfect source for the legal dissertation writers.

#17 By dissertation (91.212.226.136) on 2012-04-06 16:52

This will be interesting to compose the custom written essay but that requires lots of time in any case. Thence studenst, which have a lot of tasks, order essays. This way, they get a success. Hence what for should you spoil your free time?

#16 By custom written essay (193.105.210.41) on 2011-11-12 01:32

With the help of your famous topic some people can buy essays at the custom writing services referring to this good post.

#15 By buy essay (193.105.210.41) on 2011-11-01 16:35

I do not will to be dismissed from the college. I I would better like to get know How To Buy An Essay. all my fellows do it.

#14 By Pay for an Essay Now (193.105.210.41) on 2011-10-31 04:55

Your good knowledge close to this post would make myself purchase masters thesis in the buy thesis services and from the trustworthy dissertation writing services. Thanks so much for this!

#13 By thesis writing (193.105.210.41) on 2011-10-30 14:18

Are thirsting for a massive publicity? Do not understand the way to do that? We are here for that! We offer great quality articles submission stuff at article distribution service. We will guarantee you better traffic and great progress of your internet commerce.

#12 By best article submission (193.105.210.41) on 2011-10-30 04:28

I do know one only way to make the rss feed submissions. Just search for rss submission site, which is able to optimize traffic.

#11 By rss submission site (193.105.210.41) on 2011-10-28 14:32

The pre written essays referring to this topic finishing seems to be a really time consuming action, but if you’re not a big professional, you got a chance to get the data about paper writer in the essay writing service without the efforts.

#10 By essay editing (193.105.210.41) on 2011-10-26 14:36

It is known that top Writing College Essay services can become a good hope for hundreds of students.

#9 By Custom research paper service (193.105.210.41) on 2011-10-23 15:09

Not every single thing have to be got in touch with term papers I’m having, hence, guys however canfind custom essay.

#8 By custom essays (193.105.210.41) on 2011-10-21 11:05

Difficult research papers completing is not a trouble for up-to-date students. Just because writing a research report company can resolve all academic writing complications.

#7 By writing an essay (193.105.210.41) on 2011-10-21 07:33

People in the world receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> from various creditors, because that is comfortable and fast.

#6 By FUENTESAnn35 (193.105.210.41) on 2011-10-19 23:39

อยากได้ผู้ว่าดี+เก่ง

#5 By มาแล้วก็ไป (125.24.160.14) on 2009-10-24 12:29

รักกรุงเทพ

#4 By คนกรุง (125.24.160.14) on 2009-10-24 12:26

ขอบคุณครับconfused smile confused smile

#3 By bright (124.120.18.61) on 2009-05-18 13:06

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับบทความที่นำมาแบ่งปันให้กัน

#2 By โปรแกรมบัญชี (58.9.157.136) on 2009-01-13 23:16

ขอบคุณครับ

#1 By supameeh on 2008-10-04 07:09